Rosenvik

Området har inte samma flerhundraåriga maritima tradition som större delen av övriga Sjögården, men de funktioner som nu finns där har ändock motiverat dess införlivande i vårt intresseområde.


Rosenvik utgör del av det stora område med juridiska beteckningen Alberget, som sträcker sig utmed vattnet från Beckholmssundet till Ryssviken. Alberget var under 1700-talet bebyggt med mindre gårdar och närmast Djurgårdsstaden fann även ett stärkelsebruk. Under 1800-talet blev detta område populärt hos besuttet folk och ett flertal större villor växte upp som kontrast till den påvrare bebyggelsen med huvudsakligen arbetarbostäder i Djurgårdsstaden. Livmedikus Magnus af Pontin hette mannen som 1828 lät uppföra den stora gula villan Stora Rosenvik, som gett namn åt området.

Området har inte samma flerhundraåriga maritima tradition som större delen av övriga Sjögården, men de funktioner som nu finns där har ändock motiverat dess införlivande i vårt intresseområde.


Rosenvik utgör del av det stora område med juridiska beteckningen Alberget, som sträcker sig utmed vattnet från Beckholmssundet till Ryssviken. Alberget var under 1700-talet bebyggt med mindre gårdar och närmast Djurgårdsstaden fann även ett stärkelsebruk. Under 1800-talet blev detta område populärt hos besuttet folk och ett flertal större villor växte upp som kontrast till den påvrare bebyggelsen med huvudsakligen arbetarbostäder i Djurgårdsstaden. Livmedikus Magnus af Pontin hette mannen som 1828 lät uppföra den stora gula villan Stora Rosenvik, som gett namn åt området.


Om man fortsätter gränden (med af Pontins namn) ner mot vattnet kommer man till en inhägnad tomt med ett stort förrådshus och några administrationsbyggnader. Dessa vackra byggnader (påminnande om Bloms 1800-talshus på Skeppsholmen) uppfördes mot slutet av första världskriget (färdiga först 1921) som förråd och verkstäder åt Lotsverket, som blivit trångbott i sina tidigare lokaler på Skeppsholmen. Genom en omorganisation 1956 sammanfördes de statliga sjörelaterade funktionerna - lotsverk, sjökarteverk, hamnfunktioner, fartygsinspektion m.m. - till en myndighet, Sjöfartsstyrelsen (som 1969 bytte namn till Sjöfartsverket). Byggnaderna på Rosenvik användes fortfarande som verkstad för reparation, underhåll och iordningställande av fyrmaterial, bojar, sjömärken och annat farledsmaterial, som ligger under lotsarnas ansvar. Fartygen Baltica och Fyrbyggaren har sin permanenta kajplats här. I en kontorsbyggnad har Sjöfartsverket sin stockholmsfilial med bl.a kontor för chefen för Stockholms sjötrafikområde och för Sjöfartsinspektionens stockholmsavdelning. I en annan byggnad finns Svenska Båtunionens kansli. Här finns också den Trafikinformations-central, VTS Stockholm, till vilken alla till Stockholm in- och utpasserande fartyg måste anmäla sig vid vissa positioner i de trånga farlederna.


Det finns en annan anledning att beröra Alberget-området. Något österut från Rosenvik ligger nämligen tomten Alberget 4B, som 1882 köptes av Abraham Rydbergs stiftelse. Den mycket förmögne köpmannen Abraham Rydberg, som levde mellan 1780 - 1845, hade i sitt testamente ställt medel till förfogande för detta (liksom till det berömda Hotel Rydberg som låg vid nuvarande Gustaf Adolfs torg). Stiftelsen hade också i enlighet med testamentets villkor köpt ett flertal fartyg som ända fram till andra världskriget tjänstgjorde som skolfartyg för handelsflottan. På tomten Alberget 4B drev Rydbergsstiftelsen sin sjömansskola under nära 50 år och ett par låga längor uppfördes som flyglar till huvudbyggnaden. I en av dessa har ett rum inrättats till minne av Abraham Rydberg och på väggen utanför sitter en galjonsfigur. Sällskapet Rydbergsgastarna (medlemmar i Sjögården) träffas årligen i dessa lokaler och i parken utanför. Sällskapet har som minne från seglationstiden skänkt ett originalankare från museifartyget Viking i Göteborg. Ankaret finns i trädgården. Stiftelsen sålde tomten 1929 och den har därefter gått genom flera privata ägarhänder, som dock alla pietetsfullt underhållit de rydbergska minnesmärkena.