Stadgar

Antagna 10 mars 1999 och ändrade 3 april 2003, 22 oktober 2003, 13 april 2005 och 27 april 2017


§ 1 Namn 

Föreningens namn är STOCKHOLMS SJÖGÅRD -  Maritim kultur med säte i Stockholm, här nedan kallad "Sjögården".


§ 2  Ändamål

Sjögården är en ideell sammanslutning av föreningar, organisationer, institutioner och företag, som inom området Skeppsholmen, Kastellholmen, Blasieholmen, Beckholmen, Rosenvik samt Galär- och Djurgårdsvarven bedriver maritim verksamhet eller har ett till området knutet maritimt intresse. Sjögården har till ändamål att vidmakthålla och utveckla områdets traditionella marinkulturella miljö, värna områdets naturvärden och miljö så att denna harmonierar med Sveriges miljömål. Detta ska åstadkommas genom samordning av och stöd åt medlemmarnas verksamheter inom området.


§ 3   Medlemskap

Som medlem i Sjögården kan antas varje under § 2 ovan definierad organisation. Fysisk person kan ej vinna medlemskap. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och innehålla av Sjögårdens styrelse begärda uppgifter om sökanden och dess verksamhet. Medlemskap beslutas och meddelas av Sjögårdens styrelse.


Styrelsen äger utesluta medlem, som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser i Sjögården eller som motverkar föreningens ändamål. Beslut av styrelsen i medlemskapsfrågor kan begäras hänskjutet till allmänt möte.


§ 4  Allmänna möten

Allmänt möte skall varje år hållas en gång under våren och en gång under hösten, senast under maj respektive november månader. Vårmötet är årsmöte.


I övrigt hålles allmänt möte då styrelsen så bestämmer eller då minst tio procent av medlemmarna så begär.
Motioner samt besvär över styrelsens beslut i medlemskapsfrågor skall inges till styrelsen inför vårmötet senast under februari och inför höstmötet senast under augusti.


Kallelse till allmänt möte skall utsändas minst tre veckor i förväg. Eventuella motioner och besvärsskrivelser skall med styrelsens yttrande fogas till kallelsen. Endast ärenden som angivits i kallelsen får tas upp till slutligt avgörande vid mötet.


Medlemmar och/eller anställda hos medlem i Sjögården må utan rösträtt närvara vid allmänna möten.


§ 5   Årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt om disposition av vinst eller förlust
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår
 11. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
 12. Beslut om antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en period av två år på så sätt att hälften av dessa blir föremål för val varje år samt val av styrelsesuppleanter för ett år
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av tre personer - varav en sammankallande - som valnämnd; högst en får tillhöra styrelsen och denne kan ej vara sammankallande
 16. Övriga frågor


§ 6  Styrelsen

Styrelsen planlägger och leder Sjögårdens verksamhet, träffar avtal på dess vägnar och ansvarar för dess tillgångar. Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till årsmötet.


Sjögårdens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser.


Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare minst fyra och högst tio ledamöter. Styrelse och suppleanter väljes vid årsmötet på sätt framgår av § 5. Om ledamot lämnar styrelsen under löpande mandatperiod må fyllnadsval ske vid närmast utlysta allmänna möte. Suppleant äger rätt att deltaga i samtliga styrelsemöten. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer samt kan därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter.


Styrelsen är beslutför om samtliga styrelseledamöter kallats till mötet och minst hälften, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Vid mötena skall föras protokoll.


§ 7   Beslutsordning

Vid allmänt möte eller styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begäres. Vid styrelsemöte har varje ledamot en röst som måste utövas personligen. Vid allmänt möte har varje medlem en röst, utövad av behörig representant. Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning eller val då lotten avgör.


§ 8  Räkenskaper

Sjögårdens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Räkenskaperna för det gångna räkenskapsåret skall senast den 15 mars överlämnas till revisor, som har att inlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast den 15 april.


§ 9  Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på allmänt möte; dock kan ändring av § 10 endast ske med den beslutsordning som däri stadgas. Förslag till stadgeändring skall utsändas med kallelsen till mötet.


§ 10   Upplösning

Beslut om upplösning av Sjögården skall fattas på två med minst tre månaders mellanrum på varandra följande allmänna möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall innefatta bestämmelse om disposition av Sjögårdens tillgångar