Stockholms Sjögård höll faktagranskning den 27 april på Sjöhistoriska.  

Stockholms Sjögård höll faktagranskning den 27 april på Sjöhistoriska. Många hade kommit men vi saknade som vanligt politiker, beslutsfattare, myndigheter och media. Det var synd för här fick vi en annan bild av den verklighet planunderlag för Nobelcenter och för den planerade tunnelbanan visar.
Vi fick en levande och illustrativ beskrivning av den tänkta trafiken och jämförelser med den turisttrafik som redan finns i vår stad. Varför tycks beslutsfattare vara så rädda för en saklig debatt och fakta ur sina egna underlag?

"Det verkar som om något är ruttet i kungariket Sverige."
Nåväl vi har anledning att sakligt återkomma i frågan.

En annan viktig fråga var den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Stockholms Sjögård och andra har starkt påpekat att planen inte innehåller ett nollalternativ. Så här står det i planunderlaget: "Eftersom det råder så stora osäkerheter vad gäller nollalternativet antas nollalternativet utgöras av dagens utformning. För de flesta miljöaspekter motsvaras därmed nollalternativet ungefär av nuläget."

Vad står här egentligen? Kan det tolkas som: "Vi har inte lust att föra frågan i dialog för då skulle vi få ett underlag som gör det svårare att genomföra planen."

Det blir inte lättare att tolka om man läser miljöbalken och Boverkets anvisningar och tolkning av lagen. Boverket skriver: "Nollalternativ är en framskrivning av tillståndet i miljön och ska inte förväxlas med beskrivningen av nuläget. Nulägesbeskrivningen är till för att visa hur betydelsefulla skillnaderna är mellan de olika alternativen. Ofta föranleds framtagandet av ett planförslag av att en gällande plan ska ersättas. Det är dock inte alltid som ett genomförande av en gällande plan kan anses vara ett realistiskt nollalternativ. Att den gällande planen på något sätt blivit inaktuell, så att avsikten inte längre är att genomföranden, är tvärtom ofta skälet till att en ny plan upprättas. Nollalternativ bör spegla en trolig utveckling om det aktuella planförslaget inte genomförs.

Nu har vi hjälpt Stadsbyggnadskontoret och enligt en vanligtvis rådande officialprincip hoppas vi att detta inspel till nollalternativ tillfogas planunderlaget och att våra politiker ges möjlighet att vidare granska för ett nytt beslut. Det råder ingen tvekan om att det beslut som fattats gjorts på bristfällig grund.

Nationalmuseet är en vacker solitär och den lokala sjöfarten, som drar så där en 6 miljoner passagerare varje år, får en naturlig samlingspunkt med resurser för löpande försörjning och underhåll.
Våra trafikanter får ett väderskyddat utrymme och staden behåller sitt vackra gaturum och luftiga karaktär!Vårt föreslagna nollalternativ - vad tycker du?

Utlagd 28 april 2017